Is it cooking, the number one cause of home fires?

August 12th, 2011 by Leave a reply »

Ang Pagluluto ba ay pangunahing sanhi ng pagka-sunog ng bahay?

Base sa pag aaral ng mga dalubhasa tungkol sa mga sanhi ng sunog na tumupok sa libo-libong ari-arian at kumitil na sa maraming buhay, ang ikatlong bahagi ng dahilang ay natukoy na nagmula sa ating kusina. Sa dahilang una, pag-kalimot ng isang tao sa kanyang niluluto at pansamantalang nabaling ang pansin sa ibang gawain. Pangalawa, mga kagamitang de kuryente o appliances na may likas na kapasidad upang maging sanhi ng sunog. Halimbawa ay pag-tagas ng gas mula sa tangke, maling lalagyan o food container sa pagggamit ng microwave, pagkikiskisan ng walang balot na kable na nauuwi sa short circuits  at marami pang iba.

Mahalaga ang palagiang pag-susuri ng kaalaman kung paanong ang sunog ay maiiwasan. Kung ang miyembro ng ating sambahayan ay mahigit pa sa isa, maa-ari tayong mag karoon ng palitan ng impormasyon o kuro-kuro tungkol sa home’s fire safety plans, at siguraduhing mayroong exit door sa ating sambahayan.

Kahit na mayroong regular na pagsasanay o fire drill sa eskwela ang ating mga supling, mahalagang malaman din nila kung paano at ano ang kanilang gagawin sa panahong magka-sunog sa ating sambahayan.

Lumabas Kaagad sa Nasusunog na Bahay

Sa oras ng sunog, hindi dapat mag sayang ng maraming oras sa tangkang pag patay sa apoy. Lumabas kaagad, tumawag sa hotline ng bumbero, ibigay ang kumpletong address o lugar kung saan kasalukuyang may nagaganap na sunog, ipagbigay alam din kung may naiwan pang tao sa nasusunog na bahay o wala na. At sa kung ano pa mang dahilan, huwag ng tangkaing pumasok pang muli sa nasusunog na bahay.

Advertisement